Privacy Statement Stichting Mediclowns

Stichting Mediclowns is gevestigd aan Oostmolenstraat 28 te Rotterdam (Nederland). In het kader van de wet bescherming persoonsgegevens zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals deze op onze website https://mediclowns.nl/ worden achtergelaten. Deze privacyverklaring blijft van toepassing op de verwerking van gegevens zoals deze ons worden toevertrouwd door instellingen alwaar wij bezoeken afleggen als voor spelers welke zich voor onze stichting inzetten.

Functionaris Gegevensbescherming

De Functionaris Gegevensbescherming is tevens de voorzitter van de Stichting Mediclowns, Hessel Voorbij. Hij is te bereiken via bestuur@mediclowns.nl en/of telefoonnummer +31(0)629341220

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Mediclowns verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u betrokken bent als vrijwilliger bij de Stichting Mediclowns. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

·       Voor- en achternaam

·       Adresgegevens

·       Telefoonnummer

·       E-mailadres

·       Bankgegevens

·       Kopie legitimatie (in geval van vrijwilligers)

Cookies of vergelijkbare technieken

Stichting Mediclowns gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Persoonsgegevens minderjarigen

Onze website en/of dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bestuur@mediclowns.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Mediclowns verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen

Stichting Mediclowns moet ten behoeve van de uitvoering van haar activiteiten vrijwilligers en contactpersonen van instellingen kunnen benaderen. Dit ongeacht er nu actief of passief door de vrijwilliger of bij de betreffende instelling gespeeld wordt is het wenselijk uw persoonsgegevens gearchiveerd te hebben. Stichting Mediclowns publiceert geen persoonsgegevens en persoonsgegevens worden ook niet gedeeld met anderen dan betrokkenen bij onze stichting m.u.v. docenten. De doelen voor het gebruiken van persoonsgegevens zijn de volgende;

·       Informeren van vrijwilligers over vergader-, oefen- en/of speellocaties

·       Informeren van vrijwilligers over planning, programma, workshops, cursussen en trainingen

·       Informeren van vrijwilligers over contactpersonen en hun contactgegevens

·       Informeren van instellingen over planning, programma en bezoekende spelers

·       Informeren van instellingen over regiocoördinatoren en hun contactgegevens

·       Informeren van derden t.b.v. planning, programma, workshops, cursussen en trainingen

·       Eventuele andere vormen van informatie

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Mediclowns bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om haar doelen te realiseren. Wij hanteren een onbeperkte bewaartermijn voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

·       Voor- en achternaam

·       Adresgegevens

·       Telefoonnummer

·       E-mailadres

Delen van persoonsgegevens met derden is uitgesloten indien u langer dan een jaar niet meer actief bent voor, of betrokken bent bij, de Stichting Mediclowns. Mediclowns verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Stichting Mediclowns en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bestuur@mediclowns.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Mediclowns wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Mediclowns neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via bestuur@mediclowns.nl